• Regulamin i Polityka prywatności

REGULAMIN

§1
Definicje

W ramach niniejszego regulaminu, przyjmuje się definicje jak poniżej:
1. Dane kontaktowe – sklep@eruditeshop.pl
2. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionego w cenniku dostaw polegająca na fizycznym dostarczeniu za pośrednictwem podmiotu trzeciego zakupionego przez Klienta towaru.
3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym
produkcie.
4. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu u Sprzedającego na stronie www.eruditeshop.pl. Klientem może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.
5. Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.
7. Płatność – dokonywana przez klienta zapłata za zakupiony produkt; sposoby płatności każdorazowo wskazane są w Karcie produktu.
8. Przedsiębiorca – osoba o której mowa w art. 4 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).
9. Regulamin – niniejszy regulamin określające ogólne warunki sprzedaży oraz zasady
świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.eruditeshop.pl
10. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego na stronach internetowych dostępnych pod adresem www.eruditeshop.pl
11. Sprzedający:
Erudite Sara Chaieb
ul. Śniardwy 6/30
02-695 Warszawa
NIP : 8222332712
REGON: 387026608
12. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta, w czasie których Sprzedający zobowiązuje się do wysyłki na adres wskazany przez Klienta przedmiotu zamówienia.
13. Umowa – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i
umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów nie będących Konsumentami.
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego  określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; adres dostawy, dane Klienta niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia.

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.eruditeshop.pl obsługiwanym przez Sprzedającego.
2. Za pośrednictwem Sklepu można nabyć towary opisane w Karcie Produktu.
3. Sprzedający oferuję na rzecz Klienta usługę elektroniczną polegającą na zapewnieniu Klientowi możliwości przeglądania udostępnianych przez niego publicznie w Sklepie Internetowym treści w postaci tekstu, grafiki i materiałów audiowizualnych. Ponadto Sprzedający świadczy usługę pozwalającą na zawarcie umowy sprzedaży produktów
opisanych w Sklepie Internetowym. Szczegółowe formy świadczenia usług zostały opisane w dalszej części Regulaminu.
4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się w Karcie produktu oraz udostępniane są drogą e-mail pod adresem wskazanym w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym poprzez Dane kontaktowe wskazane w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu pod warunkiem dostępności danego produktu. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Istnieje również możliwość wysyłki Regulaminu na adres e-mail Klienta, po przesłaniu takiej prośby do Sprzedającego.
8. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Wszelkie materiały zamieszczane na stronach, w tym w szczególności projekty produktów ofertowanych w sprzedaży Sklepu Internetowego, stanowią utwory w rozumieniu ustawy w z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Prawa autorskie przysługują Sprzedającemu, zaś ich dalsze rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody Sprzedającego stanowi naruszenie praw autorskich Sprzedającego i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnego i karnej.

§3
Warunki korzystania z usług Sklepu

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta,
następujących warunków i wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu;
2) posiadanie dostępu do poczty elektronicznej;
3) korzystanie z przeglądarki internetowej;
a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
4) włączenie w przeglądarce możliwość zapisu plików cookie (nie włączenie zapisu plików cookie może powodować ograniczenie w korzystaniu z usług Sklepu).
2. Sklep udostępnia usługi elektroniczne w postaci Konta klienta, Newslettera i Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
3. Usługi te realizowane są przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z w/w usług wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres wskazany w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu. Klient będący konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z w/w usług w terminie 14 dni od daty zamówienia rozpoczęcia świadczenia każdej z usług.
4. Aby skorzystać z usługi Newsletter Klient wpisuje w okienku Newsletter na stronie internetowej Sklepu swój adres e-mail i zatwierdza przyciskiem “Zapisz się”. Usługa zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Klienta chęci korzystania z niej poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
5. Aby skorzystać z Formularza zamówienia klient wybiera interesujący go produkt, a następnie naciska przycisk „Do koszyka”.
6. Naciśnięcie w/w przycisku powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka, Klient może przejść do złożenia Zamówienia lub kontynuować zakupy.
7. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
8. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Sklepu.
9. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym muszą być zgodne z prawdą i muszą być danymi własnymi osoby, która dokonuje rejestracji.
10. Po zarejestrowaniu się, Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
11. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
1) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
2) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
3) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego lub Sklepu;
12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z usług Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
2) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
3) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
4) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
5) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego;
6) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§4
Zawarcie umowy

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu (www.eruditeshop.pl) z wykorzystaniem formularza zamówienia (bez konieczności rejestracji). Sprzedający nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, Klient powinien wejść na stronę internetową www.eruditeshop.pl i dokonać wyboru interesującego go produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
5. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka”.
6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. listę oraz ilość wybranych towarów, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe i naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia oznaczonego jako „Zamów i zapłać”.
9. Kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z oświadczeniem woli Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamów i zapłać”.
11. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez:
1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
2) utrwalenie treści Umowy sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

§5
Ceny i metody płatności

1. Ceny produktów nie obejmują kosztów Dostawy, za wyjątkiem odstępstw wskazanych przez Sprzedającego w procesie zakupowym.
2. Płatności realizowane są w sposób wskazany każdorazowo w procesie składania Zamówienia, zgodnie z wyborem Klienta.
3. Przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem podmiotu trzeciego, konieczne jest zaakceptowanie jego regulaminu.
4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, zwrot środków następuje zgodnie z zapisami §7 ust. 11-13 niniejszego Regulaminu.

§6
Sposoby i koszty dostawy

1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Klient ponosi koszty Dostawy zamówionych produktów, zgodnie z cennikiem podanym w formularzu zakupowym.
3. Sklep internetowy umożliwia wybór następujących sposobów dostawy:
1) Przesyłka kurierska;
2) Paczkomat.
4. Zakupione produkty są wysyłane w terminie do 7 dni roboczych.
5. Wskazany powyżej czas wysyłki liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
6. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty produktu przechodzi ze Sklepu internetowego na Klienta w momencie powierzenia produktów przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez Klienta osobie lub firmie kurierskiej.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
2. W przypadku Umowy sprzedaży pojedynczego towaru termin wskazany w powyższym punkcie liczy się od następnego dnia po tym, w którym Konsument otrzymał produkt. W przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin liczy się od następnego dnia po tym, w którym Konsument otrzymał ostatnią
rzecz, partię lub część zamówienia.
3. Za termin otrzymania zamówienia uznaje się moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć elektronicznie kontaktując się ze Sprzedającym pod adresem sklep@eruditeshop.pl
5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi za pomocą poczty elektronicznej przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i
ryzyko.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. W okresie na odstąpienie od umowy Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością (tzn. sprawdzić rzecz i dokonać takich czynności jak podczas zakupów w sklepie stacjonarnym).
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33
Prawa konsumenckiego.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
§8
Reklamacje

1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klientów nie będących Konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) jest wyłączona zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedającego o stwierdzeniu wady w sposób wskazany poniżej.
4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
1) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
3) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
4) żądać usunięcia wady.
5. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do oświadczeń i żądań wskazanych w powyższym punkcie. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
7. Przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu, Konsument może zawiadomić Sprzedającego o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@eruditeshop.pl
8. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
1) Imię i nazwisko lub firmę Klienta;
2) adres do korespondencji;
3) dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, potwierdzenie zamówienia, dowód
przelewu itp.);
4) dokładne oznaczenie reklamowanego produktu;
5) wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
6) żądanie Klienta w formie informacji czy obejmuje ono odstąpienie od umowy,
obniżenie ceny, wymianę produktu, usunięcie wady;
7) datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

§9
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania kwestii spornych. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
2. Klient będący Konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
3. Klient będący Konsumentem może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
4. Konsument może także skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
6. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

§10
Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów.  Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, warunków promocji, akcji rabatowych czy
innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej Umowy sprzedaży.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Klientem będącym Konsumentem jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego
przepisu Regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2020 roku.
7. Integralną cześć Regulaminu stanowi Polityka Prywatności będąca załącznikiem do Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności Sklepu Erudite Sara Chaieb dostępnego pod domeną www.eruditeshop.pl zwanego dalej „Serwisem”, który w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych przez Państwa do Serwisu.
2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.
3. Administratorem Państwa danych jest Erudite Sara Chaieb, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zarejestrowana pod adresem ul. Śniardwy 6/30, Warszawa 02-695, NIP: 8222332712, REGON: 387026608.
4. Administrator wskazany w powyższym punkcie jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§2
Dane dostępowe i hosting

1. Na naszą stronę internetową oraz jej podstrony można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa  adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie
dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego administrowania Serwisem i ulepszenia naszej strony. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących
osoby odwiedzające serwis.
2. W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji strony internetowej. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca ten ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§3
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1. Jeżeli zamierzają Państwo złożyć zamówienie w naszym Serwisie lub założyć konto klienta, zostaną Państwo poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia.
3. W celu realizacji Zamówienia przetwarzamy następujące dane osobowe:
1) W przypadku klienta indywidualnego: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres email.
2) W przypadku firmy: nazwa firmy, nip, adres siedziby, adres dostawy, numer telefonu, adres email.
4. Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Państwa zamówienia:
1) Realizacja umowy polegającej na złożeniu przez Państwa Zamówienia lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2) Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
3) Państwa zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6) Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
7) Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji i w trakcie zapisu na newsletter. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych w w/w zakresie.
6. Skutek niepodania danych (w zależności od celu, w jakim dane są podawane):
1) Brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie i założenia konta klienta
2) Brak możliwości złożenia zamówienia
3) Brak możliwości otrzymywania informacji o nowościach czy ofertach specjalnych pojawiających się w Serwisie
7. Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną a więc do momentu, w którym:
1) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
2) ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
3) cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
4) zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
8. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy sklep@eruditeshop.pl
9. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

§4
Przekazywanie danych

1. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane
takich jak:
1) dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
2) podmiot realizujący dostawę towarów
3) dostawca płatności
4) biuro księgowe.
2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie.
3. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.
4. Celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach
zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

§5
Polityka cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie.
3. Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
4. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
1) umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
2) dostosowania Serwisu do preferencji użytkowników,
3) pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu,
4) ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach Serwisu i korzystania z niego,
5) zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
5. Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
6. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc.
Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności:
1) Polityka ochrony prywatności Google Analytics:
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
2) Polityka ochrony prywatności YouTube:
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
7. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu
stron internetowych.
8. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
1) Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
2) Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
3) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
4) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
5) Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
9. Instrukcje dla urządzeń mobilnych:
1) Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
2) Blackberry >
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
3) iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
4) Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

§6
Postanowienia końcowe

1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji dotyczącej treści Państwa danych
osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
2. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: erudite.sklep@gmail.com
  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny